सोयाबीन बाजार भाव आजचे | कापूस बाजार भाव आजचे | कोथींबीर बाजार भाव आजचे 

सोयाबीन बाजार भाव आजचे | कापूस बाजार भाव आजचे | कोथींबीर बाजार भाव आजचे 

सोयाबीन बाजार भाव आजचे 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
लोहा क्विंटल 59 4700 5100 4950
राहता क्विंटल 27 5100 5161 5135
वडूज पांढरा क्विंटल 20 5100 5300 5200
भोकरदन पिवळा क्विंटल 35 4800 4900 4850
भोकर पिवळा क्विंटल 313 3333 5123 4228
परतूर पिवळा क्विंटल 285 4641 5231 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 4900 5100 5000
बोरी पिवळा क्विंटल 273 4650 5005 4950

टोमाटो बाजार भाव आजचे

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
कोल्हापूर क्विंटल 407 1000 3500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 40 700 4500 2800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 3800 3700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 1500 3200 2350
भुसावळ वैशाली क्विंटल 22 2 500 2,500 2,500

कोथींबीर बाजार भाव आजचे 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
कोल्हापूर क्विंटल 18 7000 17500 12250
मंगळवेढा नग 1710 6 18 11
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2050 7 12 10
भुसावळ लोकल क्विंटल 16 4,000 4.000 4 000

कापूस बाजार भाव आजचे 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
किनवट क्विंटल 304 8000 8500 8300

कांदा बाजार भाव आजचे

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3312 500 3300 1500
भुसावळ लाल क्विंटल 1 2,500 2, 500 rs 2, 500 rs
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 2300 2600 2450
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3000 3600 3400

📢 ९०% अनुदानावर ठिबक,सिंचन योजना 2021:- येथे पहा  

📢 महात्मा जोतीबा फुले कर्जमाफी 15 नोव्हेबर शेवटची संधी:- येथे पहा 

संपूर्ण माहिती स्रोत:- महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ 

Leave a Comment