Kharip Pik Vima 2022 | खरीप पिक विमा मंजूर ८६५ कोटी रु. मंजूर यादिवशी होणार जमा पहा शासन निर्णय

Kharip Pik Vima 2022

Kharip Pik Vima 2022 : नमस्कार सर्वांना राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. प्रधानमंत्री खरीप हंगाम सन 2021-22 चा पिक विमा चा मंजूर झाल्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. एकूण 865 कोटी रुपयांचा विमा आहे हा मंजूर झालेला आहे, या या रकमेची ची वाटप लवकरच शेतकऱ्यांना होणार आहे. तर याबाबत संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी हा लेख संपूर्ण वाचा व शासनाचा जीआर पाहण्यासाठी ही माहिती नक्की पहा.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 2022

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता दि.२९.०६.२०२० व दि. १७.०७.२०२० च्या. शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि., भारती अक्सा जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., बजाज अलियान्रा इंशुरन्स कंपनी लि. व एचडीएफसी इर्गो इंन्शुरन्स कं.लि या ६ विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे.

खरीप पिक विमा मंजूर 2022

भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना. खरीप हंगाम २०२१ अंतर्गत उपरोक्त ६ कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी उर्वरीत राज्य शासन हिस्सा अनुदानाची मागणी केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.११ नुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत. खरीप हंगाम २०२१ ची विमा हप्त्याची राज्य हिस्सा रक्कम विमा कंपन्यांना दि.३१.०३.२०२२ अखेर अदा करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र. (५) व्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून रु. ८६५.९५.५८,४५९/- इतकी कम पिक विमा हप्त नुदानापोटी विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

खरीप पिक विमा शासन निर्णय 2022

भारतीय कृषि विमा विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक. सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.११ या बाबींचा विचार करता, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२८ साठी उर्वरीत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता. अनुदान भारतीय कृषि विमा कंपनी, बजाज अलियांझ जनरल इन्शुरन्स कं.लि., भारती अॅक्सा जनरल इन्शुरन्स कं.लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं.लि. व एचडीएफसी इर्गो जनरल इं.कं.लि. या 5 विमा कंपन्यांना. अदा करण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीस रु. ८६५.९५.५८,४५९/- इतका निधी मार्गदर्शक सूचनांमधील. मुद्दा क्र.१३.१.५ नुसार वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

पिक विमा मंजूर यादी 2022 

सदरची रक्कम खरीप हंगाम २०२१ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापुर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. २. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. मागणी क्र.डी-३ २४०१ – पीक संवर्धन ११०, पीक विमा (00) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी. अर्थसहाय्य राज्य हिस्सा (२४०१०६६४ योजनेतर 3. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणार आहे.

खरीप हंगाम पिक विमा योजना 2022

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील. ४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियन्त्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. ५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप. (Kharip Pik Vima 2022) संदर्भ क्र. २५/२०२२/व्यय-१, दि.३१.०१.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.


📢 500 शेळ्या 25 बोकड योजना 50 लाख रु. अनुदान योजना सुरु :- येथे पहा 

📢 ट्रक्टर अनुदान योजना 2022 करीता सुरु :- येथे पहा 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी करू नका शेअर करायचं असतं !