Mahadbt Solar Pump Scheme | सोलर पंप 100% अनुदानावर ऑनलाईन फॉर्म सुरु

Mahadbt Solar Pump Scheme : नमस्कार सर्वांना शेतकरी बांधावासाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. महाडीबीटी पोर्टल वरती 5 एचपी सोलर पंप अनुदान योजना सुरू झाली आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना थेट 100% टक्के अनुदान देण्यात येत. तरी या योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज कसे करावेत. कागदपत्रे, पात्रता,अटी, शर्ती संपूर्ण माहिती या लेखामध्ये जाणून घेणार आहोत हा लेख संपूर्ण वाचा. “Bore well /dug well with solar pump (५ hp) for irrigation of land given under FRA २००६ या योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांना मंजूरी देणेबाबत. महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक केंद्रीय-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१९ मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ तारीख: २६/८/२०२१. जारी करण्यात आला आहे.

महाडीबीटी सोलर पंप योजना पात्रता 

केंद्र शासनाकडून दरवर्षी विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत अनुदान, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत. व अदिम जमाती विकास कार्यक्रम या योजनाअंतर्गत राज्य शासनास अनुदान प्रदान होत असते. 
आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विविध कल्याणकरी
योजना राबविण्यात येतात. आदिवासी जमातीतील शेतक-यांना सिंचनाच्या सुविधा पुरवुन शाश्वत कृषी
उत्पन्न वाढीचा लाभ देणे. व त्याच्यामार्फत त्यांच्या जिवनमानाचा दर्जा उंचावणे हे विभागाचे ध्येय आहे.

Solar Pump Scheme 2022 

वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत वनपट्टे मिळालेल्या अनुसूचीत जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या शेतीच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने. तसेच शेतीला पाणी पुरवठा करण्याकरीता विहीर/बोअरवेल करुन सोलार पंप बसविणे ह्या दृष्टीकोनातुन. Bore well /dug well with solar pump (5 hp) for irrigation of land given under FRA २००६ ही योजना केंद्र शासनास सादर करण्यात आली होती. सदर योजना केंद्र शासनाने विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत सन २०१५-१६ करीता संदर्भाधिन क्र.१ अन्वये मंजुर केली. असुन सदर निधी राज्य शासनास वितरीत करणेत आला आहे. 

सोलर पंप महाडीबीटी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा 

वनहक्क कायद्यांतर्गत वनपट्टे मिळालेल्या अनुसूचीत जमातीच्या लाभार्थ्यांना शेतीला पाणी पुरवठा करण्याकरीता बोअरवेल/डगवेलची निर्मिती करुन सोलारपंप बसवुन शेतीच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीकोनातुन Bore well /dug well with solar pump (५ hp) for irrigation of land given under FRA २००६ “ही योजना सुरु केली गेली आहे. 

👉👉कुसुम सोलर पंप ९५% अनुदान योजना 2022 👈👈

महाडीबीटी सोलर पंप अनुदान किती मिळते 

एकुण रक्कम बोरवेल/डगवेल २.५०,000/- सोलार पंप, पॅनल (4HP) २.३३.५९०/- एकूण ४,८३,५९०/- उपरोक्त नमुद बाबींकरीता ठरविण्यात आलेली. अनुदानाची मर्यादा ही शासनाच्या धोरणाप्रमाणे ठरविण्यात आलेले महत्तम मर्यादा आहे. योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ देण्याच्या अनुषंगाने प्रती लाभार्थी कमी खर्च येत
असेल तर त्याप्रमाणे अनुदान अदा करणेत येईल. शिल्लक निधीच्या प्रमाणात लक्षांकात वाढ करण्याचे अधिकार मुल्यमापन व संनियंत्रण समिती असतील.

👉👉200 गाय पालन करीता 2 कोटी रु. अनुदान योजना GR आला येथे पहा👈👈

सोलर पंप योजना लाभार्थी निवड

कार्यपद्धती संनियंत्रन व मुल्यमापन समितीकडुन ठरविण्यात येईल. लाभार्थी निवड देखिल संनियंत्रन व मुल्यमापन समितीकडुन करणेत येईल व अंतिम यादीस शासनाची मान्यता घेण्यात येईल. योजनेचा लाभ देण्यासाठी इच्छुक वनपट्टेधारक शेतक-यांसाठी पात्रतेचे निकष सदर समितीकडुन ठरविण्यात येतील. रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला, वनहक्क कायद्याद्वारे वनपट्ठा प्राप्त झाल्याचे प्रमाणपत्र. यापूर्वी सदर योजनेचा लाभ आदिवासी विकास अथवा अन्य विभागामार्फत घेतला नसल्याबाबत प्रमाणपत्र.

👉👉500 शेळ्या 25 बोकड 50 लाख रु. अनुदान योजना 2022 GR आला👈👈 

विहीर/ बोअरवेल प्रस्तावित असलेल्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता असल्याचे भुजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे प्रमाणपत्र. किमान  जमीन इत्यादी बाबींचा त्यामध्ये समावेश करणेत येईल. आयुक्त आदिवासी विकास ह्यांच्याकडुन प्रकल्प कार्यालय निहाय लक्षांक देण्यात येईल. सदर लाभार्थ्यांच्या मध्ये विधवा महिला शेतकरी, अपंग शेतकरी यांना प्राधान्य देण्याबाबत समिती निर्णय घेईल. प्रकल्प अधिकारी हे स्थानिक वर्तमान पत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून लाभार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त करुन घेतील. (Mahadbt Solar Pump Scheme) प्रकल्प कार्यालयामार्फत प्राप्त अर्जाची छाननी करण्यात येईल.

👉👉महाडीबीटी सोलर पंप योजना शासन निर्णय GR👈👈


📢 500 शेळ्या 25 बोकड अनुदान योजना 2022 :- येथे पहा 

📢 ८०% अनुदानावर ठिबक,तुषार योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

Leave a Comment