Sheli Mendhi Palan Yojana | शेळी/मेंढी पालन 75% अनुदान योजना असा करा अर्ज

Sheli Mendhi Palan Yojana | शेळी/मेंढी पालन 75% अनुदान योजना असा करा अर्ज

Sheli Mendhi Palan Yojana

Sheli Mendhi Palan Yojana | शेळी/मेंढी पालन 75% अनुदान योजना असा करा अर्ज

शेळी / मेंढी गट वाटप योजना 

राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजना सन २०११-१२ पासून कार्यान्वित असून या दोन्ही योजनांतर्गत लाभधारकांना लाभ देताना,

शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड – नर मेंढा यांची संदर्भाधिन शासन निर्णयांमध्ये विहित केलेली किंमत आधारभूत मानून त्यानुसार

लाभ देण्यात येत आहेत. परंतु, शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड – नर मेंढा यांच्या किंमतीत वेळोवेळी वाढ होत असल्याने, शासन

निर्णयात विहित दराने शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड – नर मेंढा उपलब्ध करुन देण्यास अडचणी येत असून, त्याबाबत लाभधारक

तसेच लोकप्रतिनिधींकडून उक्त योजनांतर्गत दर सुधारित करण्याची वारंवार मागणी करण्यात येत आहे. तद्नुषंगाने राज्यस्तरीय

योजना व जिल्हास्तरीय योजनेमध्ये एकरुपता आणण्याच्या दृष्टीने संदर्भाधिन दिनांक ०२.०७.२०११ व दिनांक १६.०९.२०११ या

शासन निर्णयांद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या योजनांमधील शेळी/मेंढी वाडा, खाद्याची व पाण्याची भांडी व आरोग्य सुविधा

आणि औषधोपचार या उपघटकांना वगळून शेळ्या / मेंढ्यांचे सध्याचे बाजारमूल्य विचारात घेऊन, उक्त किंमतीत वाढ

करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

त्याअनुषंगाने दिनांक १२.५.२०२१ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत प्राप्त मान्यतेनुसार खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित

करण्यात येत आहे. शासन निर्णय- २. संदर्भ क्र. १, २ व ३ येथील शासन निर्णय दिनांक ०२.०७.२०११, शासन शुध्दीपत्रक

दिनांक १६.०९.२०११ तसेच शासन निर्णय दिनांक ११.११.२०११ अधिक्रमित करण्यात येत असून, या योजनां ऐवजी

खालीलप्रमाणे सुधारित योजना सन २०२१-२२ पासून राबविण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

शेळी पालन अनुदान योजना २०२१-२२

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना उस्मानाबादी संगमनेरी अथवा स्थानिक वातावरणात तग धरतील अशा प्रजातींच्या पैदासक्षम 10

शेळ्या व 1 बोकड अथवा म्याडग्याळ प्रजातीच्या मेंढ्या किंवा दख्खनी व अन्य स्थानिक प्रजातीच्या दहा 10 एक नर मेंढा असा गट वाटप करण्यात येणार आहे

त्याच सुधारित बाब निहाय या खर्चाचा तपशील आपण खाली पाहणार आहोत 10 शेळी बोकड साठी किती अनुदान असणार आहे उस्मानाबादी संगमनेरी जातींसाठी त्याचबरोबर स्थानिक जातीच्या 10 शेळी बोकड साठी किती अनुदान असणार आहे त्याचबरोबर दहा मेंढ्या 1 नर मेंढा म्याडग्याळ जातीचे आहेत त्यांना किती अनुदान असणार आहे (Sheli Mendhi Palan Yojana) त्याचबरोबर दखनी व स्थानिक जातीच्या मेंढ्या आणि नर मेंढा आहेत त्यांच्या साठी किती अनुदान असणार आहे संपूर्ण माहिती आपण या लेखांमध्ये पाहणार आहोत.

१० शेळ्या १ बोकड योजना

शेळी मेंढी गट वाटप योजनेचे स्वरूप व अटी शर्ती या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना उस्मानाबादी संगमनेरी अथवा स्थानिक

वातावरणात तग धर्तीतील प्रजातीच्या पैदासक्षम दहा शेळ्या व एक बोकड अथवा म्याडग्याळ प्रजातीच्या किंवा दख्खनी

व अन्य स्थानिक प्रजातीच्या दहा मेंढ्या एक नर मेंढा असा गट वाटप करण्यात येणार आहे शेळी-मेंढी यांच्या प्रजातीची निवड

करण्याचे स्वातंत्र्य ही लाभार्थ्यांना राहणार आहे.

शेळी पालन योजना अनुदान

सदर योजनेमध्ये खुल्या व इतर इमाव प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी 50% हिस्सा राज्य शासनाचा राहील व 50 टक्के रक्कम

लाभार्थ्यांना स्वतः किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊन उभारायची आहे.

तसेच सदर योजनेतील अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी 75 टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा राहील व 25

टक्के रक्कम लाभार्थ्यांनी स्वतः किंवा बँकेकडे कर्ज घेऊन उभारावयाची आहे.

१० शेळ्या १ बोकड उस्मानाबादी/संगमनेरी

  • सर्वसाधारण प्रवार्गला एकूण किंमत १,०३,५४५/ रु. शासनाचे अनुदान ५१,७७३/- रु.
  • अनु.जाती व जमाती प्रवार्गला १,०३,५४५/ रु. शासनाचे अनुदान ७७,६५९/-

अन्य व स्थानिक जाती १० शेळ्या १ बोकड

  • सर्वसाधारण प्रवर्ग एकूण किंमत ७८,२३१/ रु. शासनाचे अनुदान ३९,११६/- रु.
  • अनु.जाती व जमाती प्रवर्ग एकूण किंमत ७८,२३१/- रु. शासनाचे अनुदान ५८,६७३/- रु.

१० मेंढ्या १ नर मेंढा माडग्याळ जातीचे

  • सर्वसाधारण प्रवर्ग एकूण किंमत १,२८,८५०/- रु. शासनाचे अनुदान ६४,४२५/- रु.
  • अनु.जाती व जमाती प्रवर्ग एकूण किंमत १,२८,८५०/- रु शासनाचे अनुदान ९३,६३८/- रु.

दक्खनी व अन्य स्थानिक जाती १० मेंढ्या १ नर मेंढा

  • Sheli Palan Anudan Yojana
  • सर्वसाधारण प्रवर्ग एकूण किंमत १,०३,५४५/- रु. शासनाचे अनुदान ५१,७७३/- रु.
  • अनु.जाती व जमाती प्रवर्ग एकूण किंमत १,०३,५४५/- रु. शासनाचे अनुदान ७७,६५९/-रु.
  • पात्रात:- सर्व लाभार्थी या योजनेत अर्ज करू शकता

योजेनेचा लाभ घेण्यसाठी कागदपत्रे:-

(१) सदर योजनेमध्ये पात्र लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी कोअर बँकींगची सुविधा असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत खाते उघडणे, अथवा लाभार्थ्याचे कोअर बँकींगची सुविधा असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेत बचतखाते असल्यास, (Sheli Mendhi Palan Yojana) सदर खाते या योजनेशी संलग्न करणे आवश्यक राहील. जेणेकरुन या खात्यामध्ये अनुदानाची रक्कम डीबीटी द्वारे वर्ग करणे शक्य होईल.

(२) लाभार्थ्यांनी त्यांचा आधार क्रमांक व पॅन क्रमांक (लागू तेथे) या बचत खात्याशी संलग्न करणे बंधनकारक राहील.
(३) अशा प्रकारे उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यामध्ये लाभार्थ्याने स्व:हिश्श्याची रक्कम जमा केल्याची खात्री केल्यानंतर, शासकीय अनुदानाची रक्कम डीबीटीद्वारे बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.
(४) या योजनेअंतर्गत उस्मानाबादी / संगमनेरी किंवा अन्य स्थानिक जातीच्या पैदासक्षम शेळया / बोकडाची तसेच माडग्याळ, दख्खनी व अन्य स्थानिक जातीच्या मेंढ्या / नर मेंढ्यांची खरेदी
प्राधान्याने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळ, गोखलेनगर, पुणे-१६ यांचेकडून करण्यात येईल. महामंडळाकडे शेळ्या / बोकड / मेंढ्या / नर मेंढे उपलब्ध नसल्यास, अधिकृत बाजारातून खरेदी करण्यात येईल.
(५) शेळी / मेंढी गट खरेदी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे;
(i) पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार)
(ii) पशुधन विकास अधिकारी/ स.प.वि.अ./ प.प. निकटतम पशुवैद्यकीय दवाखाना
(i) राष्ट्रीयकृत बँकेचा प्रतिनिधी,
(iv) विमा कंपनीचा प्रतिनिधी,
(v) लाभार्थी.

शेळी / मेंढी गटाचा विमा

(१) शेळ्यांची / मेंढ्यांची खरेदी केल्यानंतर लाभार्थ्याने त्यांचा विमा लगेच उतरवून घेणे बंधनकारक राहील.५० टक्के विमा रक्कम लाभार्थ्याने भरणे आवश्यक आहे.
(२) शेळी / मेंढी गटाचा विमा लाभार्थी आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त (पदनामाने) यांच्या संयुक्त नावे उतरविण्यात यावा.
(३) गटातील विमा संरक्षीत शेळ्या /बोकडाचा / मेंढी / नर मेंढा यांचा मृत्यू झाल्यास प्राप्त होणाऱ्या विम्याच्या रकमेतून लाभार्थ्यांने पुन्हा शेळ्या / बोकड / मेंढ्या / नर मेंढे खरेदी करणे आवश्यक राहील.
(७) लाभार्थ्याने विहित नमुन्यात बंधपत्र करुन देणे आवश्यक राहील

(८) योजनेअंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळाकडे शेळ्या / बोकड / मेंढ्या / नर मेंढे उपलब्ध नसल्यास व सदर पशुधनाची खरेदी खुल्या बाजारातून करताना लाभार्थ्यांने पसंत केलेल्या पशुधनाची किंमत अनुज्ञेय अनुदानापेक्षा जास्त येत असल्यास फरकाची रक्कम लाभार्थ्याने स्वत: भरावयाची आहे.
(९) शेळी / मेंढी गटाचा पुरवठा केल्यानंतर लाभार्थ्यांने कमीत कमी ३ वर्षे शेळी / मेंढी पालन व्यवसाय करण्याचे हमी पत्र देणे आवश्यक आहे.

(१०) लाभार्थ्यांने शेळ्या / मेंढ्या विकल्याचे किंवा अन्य प्रकारे योजनेच्या अंमलबजावणीत चूक केल्याचे दिसून आल्यास, अनुदानाची रक्कम वसूल करण्याबाबत विहित महसूल कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल.
(११) योजने अंतर्गत लाभ दिलेल्या लाभार्थांची यादी संबंधित पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय संस्था व संबंधित ग्रामपंचायत यांचे स्तरावर उपलब्ध करून द्यावी. पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी तसेच कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय संस्थांनी लाभार्थीची नोंद शेळी / मेंढी गटाच्या तपशिलासह स्वतंत्र नोंदवहीत घ्यावी व
पाठपुरावा करावा.

शेळी / मेंढीचे गट वाटप केलेले लाभार्थी

ज्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील असतील त्या तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालयाचे सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय दवाखान्यावरील पशुधन विकास अधिकारी, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, (Sheli Mendhi Palan Yojana) पशुधन पर्यवेक्षक यांचे द्वारे सदर शेळी गटास आरोग्य विषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात व त्याची नोंद स्वतंत्र नोंदवहीमध्ये घेण्यात यावी. तसेच सदर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांमार्फत दर तिमाहीस वाटप केलेल्या शेळी / मेंढी गटाची लाभार्थी/पशुपालकाच्या घरी जाऊन १०० टक्के पडताळणी करण्यात यावी व त्याचा अहवाल पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांच्यामार्फत वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्यात यावा.

(१३) पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी त्यांच्या तालुक्यात वाटप केलेल्या एकूण शेळी / मेंढी गटाच्या २५ टक्के गटांची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी. तसेच जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त आणि जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी जिल्ह्यात फिरतीच्या वेळी वाटप केलेल्या एकूण शेळी / मेंढी गटांपैकी १० टक्के शेळी / मेंढी गटांची अचानकपणे प्रत्यक्ष पडताळणी करावी व तसा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करावा.
(१४) पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी ज्या ज्या वेळी शेळी / मेंढी गट पडताळणीसाठी भेट देतील त्या त्या वेळी अधिकाऱ्यांना शेळी / मेंढी गट दाखवणे लाभार्थ्यांस बंधनकारक राहील.

शेळी / मेंढी यांच्यासाठी दवाखाना 

(१५) वाटप केलेल्या शेळी / मेंढी गटातील शेळ्या/मेंढी /बोकड/ नर मेंढा यांना नजिकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यातून

आवश्यक रोगप्रतिबंधक लसीकरण करून घेणे, त्यांना जंतनाशके पाजणे ही सर्वस्वी जबाबदारी लाभार्थीची राहील.

(१६) या योजनमध्ये लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या बाबतीत दिलेल्या गटापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे अभिलेखे ठेवण्यात यावेत.

तसेच सदर योजने अंतर्गत केलेल्या कार्यवाहीबाबतच्या नोंदी नजीकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेकडे ठेवण्यात याव्यात. ही माहिती

पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांच्यामार्फत जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी संकलित करून जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त

व प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त यांच्यामार्फत आयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालयास सादर करतील.

(१७) आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांनी योजना अंमलबजावणी मुल्यमापन अहवाल संबंधित प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, यांनी आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्याकडे अभिप्रायासह सादर करावा.

(१८) सदर योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त हे राहतील. विभागीय स्तरावर संबंधित प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन व राज्याकरीता आयुक्त पशुसंवर्धन हे सनियंत्रण अधिकारी राहतील.
(१९) सदर योजनेच्या आर्थिक निकषाच्या अधिन राहून योजना यशस्वीपणे राबविण्याकरीता आवश्यक त्या इतर मार्गदर्शक सूचना आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी त्यांच्या स्तरावरून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात.
(२०) उक्त दर हे विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या महामेष योजनेसह सर्व योजनांना लागू करण्यात येत आहेत.

योजनेचा अर्ज (फॉर्म) डाऊनलोड करा 

सदर योजनेमध्ये शेळी व मेंढी पालन योजनेसाठी चा अर्ज उपलब्ध आहे अर्ज डाउनलोड करण्यासाठी आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून डाऊनलोड करू शकता त्याचबरोबर या योजनेचा जो शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे तो देखील आपण डाऊनलोड करु शकता त्याचबरोबर 10 शेळ्या 1 बोकड या योजनेचा ओरिजनल अर्ज (फॉर्म) देखील आपण डाऊनलोड करु शकता सर्व लिंक आपण खाली दिलेल्या तिथून आपण डाऊनलोड करु शकता, (शासन निर्णय GR डाऊनलोड करा) (शेळी व मेंढी ओरिजनल अर्ज (फॉर्म) डाऊनलोड करा) 10 शेळ्या 1 बोकड योजना अर्ज (फॉर्म) डाऊनलोड करा)


📢 40+2 बोकड अनुदान योजना सुरु:- हा व्हिडिओ पहा 

📢 80% अनुदानावर ठिबक,सिंचन योजना:- येथे पहा 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी करू नका शेअर करायचं असतं !